LIJST MET BESLISSINGEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 17 OKTOBER 2018
Bijgevoegd vindt u de lijst met beslissingen, genomen door de vergadering van de OCMW-raad op 17 oktober 2018.
   
Beslissingen raad maatschappelijk welzijn 17/10/2018
Secretariaat1 Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23/08/2018


Adjunct-Algemeen Directeur


2 Aansluitingswerken hoogspanningscabine – goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 
a) De technische beschrijving en de raming voor de opdracht “WZC Jacky Maes: aansluitingswerken hoogspanningscabine” worden goedgekeurd. De raming bedraagt 30.250,00 EUR inclusief BTW.
b) De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
c) Mits het verkrijgen van een visum wordt deze opdracht gegund aan EANDIS SYSTEM OPERATOR CVBA, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 29.449,09 inclusief BTW.
d) De betaling zal gebeuren volgens de bepalingen die in de offerte zijn voorzien en dit met het krediet, ingeschreven in het investeringsbudget van 2018.
e) Het aansluitingscontract “elektriciteit-hoogspanning” zal worden afgesloten met Imewo.


3 Opmaak van een sloopopvolgingsplan
 
· In het kader van de opdracht tot afbraak van het bestaande WZC Jacky Maes moet een sloopopvolgingsplan worden opgesteld.
· Er wordt een opdracht uitgeschreven met als voorwerp de opmaak van een sloopopvolgingsplan voor het project afbraak WZC Jacky Maes. De raming bedraagt 2.479,34 EUR excl. btw of 3.000,00 EUR incl. 21% btw. Deze opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
· Deze opdracht wordt gegund aan OCB nv, Koningin Astridlaan 60 te 2550 Kontich, tegen volgende prijszetting
(alle prijzen excl. BTW):
- sloopopvolgingsplan: 1.388,00 EUR
- asbest staalonderzoek: 40,00 EUR/stuk
- pak-spraytest op teerhoudende producten: 40,00 EUR/stuk
- loodhoudende verven: 40,00 EUR/stuk
- extra controlebezoek: 122,84 EUR/uur
- dossierkosten eenmalig: 600,00 EUR.
· De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2018


4 Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum “Jacky Maes” – perceel 01: algemene aanneming.
Goedkeuring verrekening nr. 4 bis

 
· Het perceel 01: “algemene aanneming” omvat onder andere een lot verpleegoproep. Het bestek voorziet binnen dit lot een dwaaldetectie op niveau van de gangen. Om een hogere graad van veiligheid te garanderen, werd aan de aannemer de vraag gesteld welke meerprijs er geldt voor een uitbreiding van de dwaaldetectie tot op kamer- niveau. Het verrekeningsvoorstel bedraagt 84.676,77 EUR (excl. BTW)
· De OCMW-raad akkoord om het dwaaldetectiesysteem in het nieuwe WZC Jacky Maes uit te breiden tot op kamerniveau.


5 Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 01: algemene aanneming.
Tilsysteem met draagbare motor op kamerniveau

 
De dienst IDPB stelde in het verslag d.d. 27/09/2018 met betrekking tot dit onderwerp om dergelijk tilsysteem niet te voorzien omwille van de risico’s en het beperkt gebruiksgemak. Daarentegen adviseerde de dienst om in de gemeenschappelijke badkamers per afdeling een tilsysteem met rail en vaste motor te voorzien én te investeren in bijkomende mobiele tilliften op voet. Aangezien de diensthoofden dit advies van de dienst volgen, besliste de OCMW-raad om in de residentenkamers van de vervangingsnieuwbouw WZC Jacky Maes geen plafondrail boven het bed te voorzien voor het creëren van een tilsysteem.


Financiële dienst


6 Herstelling liften WZC Jacky Maes. Eindafrekening en oplevering

 
· De firma Kone Belgium nv, Bretagnestraat 24, 1200 Brussel heeft aan zijn verplichtingen volgens de bepalingen van betreffende offerte voldaan om 3 liften te herstellen in het WZC Jacky Maes.
De OCMW-raad verleent goedkeuring:
· aan de eindafrekening voor de opdracht “Herstelling liften WZC Jacky Maes” waaruit blijkt dat de diensten een eindtotaal bereikten van 32.368,16 EUR incl. btw.
· om de opdracht op te leveren


Sociale dienst


7 Participatie aan de ondersteuning van de groepsaankoop groene energie voor particulieren georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen

 
· net zoals de voorbije jaren zal de provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop groene stroom (elektriciteit en aardgas) organiseren.
· door iedereen samen te brengen in een groepsaankoop kan een goedkopere prijs aangeboden worden. Alle verbruiken worden samen gebracht waarop de kandidaat leveranciers kunnen bieden in een veiling. De deelnemers kunnen kiezen om enkel voor elektriciteit of gas over te stappen of een combinatie van beiden. Inschrijven in de groepsaankoop verplicht de deelnemer tot niets. Pas bij het ontvangen van een persoonlijk voorstel dient men een beslissing te nemen om al dan niet over te stappen.
· Er wordt beslist dat het OCMW Bredene zijn medewerking verleent aan de 8° groepsaankoop, georganiseerd door provincie West-Vlaanderen, door het stimuleren van de kansengroepen om deel te nemen aan deze actie.


8 Tussenkomst voor minimale levering aardgas in de winterperiode 2018-2019
 
· Om te vermijden dat mensen, die de middelen niet hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden in de winter, zonder verwarming vallen, werd in de winterperiode 2010-2011 de minimale levering van aardgas via de budgetmeter ingevoerd. Via dit systeem kunnen OCMW’s aan behoeftigen een beperkte financiële steun toekennen om op te laden. Deze financiële steun staat voor een minimale hoeveelhied aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. De kosten verbonden aan deze vorm van dienstverlening kunnen voor 70 % gerecupereerd worden via de netbeheerder (Eandis).
· De regeling blijft facultatief, waardoor het OCMW een raadsbeslissing dient te nemen of het wel of niet in het systeem wenst te stappen.
· Er wordt beslist om het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ toe te passen in het OCMW Bredene voor de winterperiode 2018-2019, conform de modaliteiten vastgelegd in een schrijven van de Vlaamse regering.


WZC Jacky Maes


9 Kennisname verslag probis omtrent de prognose van het forfait voor het woonzorgcentrum voor het dienstjaar 2017


10 Wegschenken medicatiedispensers en plateau’s
 
· Sinds de invoering van de robotisering waarbij door de apotheek de medicatie in geïndividualiseerde zakjes per toedieningsmoment en per bewoner wordt aangereikt is er een groot overschot aan medicatiedispensers en plateau’s die niet meer gebruikt worden. Voor de robotisering werden de dispensers gebruikt om medicatie voor enkele dagen klaar te zetten. Nu krijgen we de medicatie per week in een spybox (plastic zakjes op rol) aangereikt.
· Zo hebben we momenteel 259 medicatiedispensers en 14 verdeelplateau’s voor medicatie in overtal. Er zijn nog voldoende dispensers en verdeelplateau’s in omloop om de werking binnen het WZC te vrijwaren. Annuschka Plovie, hoofdverpleegkundige, verzocht ons om deze dispensers te schenken aan een project in Chania (Kreta).
· De OCMW raad stemt in met het wegschenken van 259 medicatiedispensers en 14 medicatieplateau’s aan een project in Chania (Kreta) en geeft toelating aan Annuschka Plovie om deze materialen aan de verantwoordelijken van het project te overhandigen.


Financiële dienst11 Viseren en uitvoerbaar verklaren van de lijst nr.1/2018 met bertekking tot openstaande niet-fiscale schuldvorderingen

 
Dossier werd afgevoerd op vraag van de financiële dienst.

12 Kennisneming van het vaststellingsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening OCMW 2017
 
· De provinciegouverneur heeft de jaarrekening 2017, opgemaakt door de vorige financieel beheerder Wilfried Nyssen, definitief vastgesteld.
· De jaarrekening 2017 werd volledig goedgekeurd zoals zij werd overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.


 
    
     
 
 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET