LIJST MET BESLISSINGEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 27 NOVEMBER 2018
In de bijlage vindt u een overzicht van de beslissingen die de OCMW-raad nam tijdens de zitting van 27 november 2018.
 

          

 Secretariaat

  1 - Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17/10/2018

Financiële dienst

 2 - Vaststelling van budgetwijziging nr. 1 voor het boekjaar 2018.

•          Doorheen de periode van de beleidscyclus is het niet ondenkbaar dat een wijziging kan optreden. Dat betekent concreet dat de kredieten die voorzien waren in de planningsdocumenten aangepast moeten worden.Een budgetwijziging zal tot gevolg hebben dat het doelstellingenbudget en de financiële toestand moeten worden herzien. Indien van toepassing moeten ook de andere documenten uit de beleidsnota worden herzien.

•          Het beleidsrapport ‘budgetwijziging’ werd opgesteld volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

De OCMW-raad stelt de budgetwijziging 2018 nr. 1 vast waarbij de gemeentelijke bijdrage voor het dienstjaar 2018 ongewijzigd blijft, alsook de gemeentelijke bijdrage voor investeringen. De OCMW-raad stelt aan het gemeentebestuur voor, met als doel de voorgestelde budgetwijziging passend te maken binnen het huidige meerjarenplan (7e), de terugstorting van het resultaat van de jaarrekening 2017, zoals eerder beslist door de OCMW-raad, terug te draaien zodat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor 2018 ongewijzigd blijft.

 3 - Vaststelling van het budget voor het boekjaar 2019

Adjunct-Algemeen Directeur

 4 - Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 01: algemene aanneming. Goedkeuring verrekening nr. 2

·         Er werden werken uitgevoerd voor het omleggen van de nutsleidingen van het Sociaal Huis ingevolge de geplande afbraak van het bestaande woonzorgcentrum. Deze werken omvatten inzonderheid het openbreken en herstellen van bestaande bestrating. Deze werken waren niet voorzien in het bestek van de opdracht.De meerwerken betekenen een meerprijs ten bedrage van 20.121,08 EUR (excl. BTW) en een wijziging aan de uitvoeringstermijn met + 14 kalenderdagen.

 5 - Vervangingsnieuwbouw WZC Jacky Maes - perceel 2 - keukeninstallatie. Gunning

De opdracht “Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum "Jacky Maes" - perceel 02: keukeninstallatie” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Metos nv, Gentsesteenweg 518a te 9300 Aalst, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 539.606,53 EUR (excl. btw) of 652.923,90 EUR (incl. 21% btw) mits het verkrijgen van een visum.

Financiële dienst

 6 - Buitengewone algemene vergadering van TMVS op 19/12/2018

Financiële dienst

 7 - Levering anti-malware software

De OCMW raad beslist om de opdracht van levering van een anti-malware oplossing toe te wijzen aan Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent.

 8 - Vaststelling van de staat van de landpachten voor het dienstjaar 2018

Personeel

 9 - Wijziging van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling (functie deskundige boekhouding)

 

 10 -Financiële dienst. Voorstel tot openverklaring via aanwerving van een voltijds deskundige boekhouding (niveau B1-B3, contract onbepaalde duur) met aanleg van een wervingsreserve, bekendmaking, samenstelling selectiecommissie en vaststelling selectieprocedure

Sociale dienst

 11 - Afbouw Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing genomen door Fedasil waarbij 9 opvangplaatsen in het LOI-Bredene worden opgezegd.

WZC Jacky Maes

 12 - Kennisneming van het besluit van de administrateur-generaal d.d. 12/10/2018 tot erkenning van de capaciteitsuitbreiding van het rust -en verzorgingstehuis Jacky Maes - aanwending extra middelen RIZIV-financiering

 13 - Aanvraag om voorafgaande vergunningen WZC op erkenningskalender te plannen.

Adjunct-Algemeen Directeur

 14 - Indexatie van de dagprijzen van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf per 01/01/2019

De dagprijzen van het WZC Jacky Maes en de dagprijzen en de basisdienstverlening van het Serviceflatcomplex Duinenzichterf worden geïndexeerd met ingang van 01/01/2019 door een koppeling aan de indexcijfers van oktober 2017 en 2018.

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET