Dagorde zitting OCMW-raad op 23 november 2017
In bijgevoegde lijst vindt u een overzicht van de agendapunten die zullen verwerkt worden tijdens de zitting van de OCMW-raad die plaatsvindt op donderdag 23 november 2017, om 18u30 in de raadszaal van het OCMW.
    

            Openbare zitting 

 1. Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/10/2017 
 2. Vaststelling van de interne kredietaanpassing nr. 3 voor het boekjaar 2017.
 3. Vaststelling van de aanpassing nr. 7 van het meerjarenplan 2014-2020 
 4. Vaststelling van het budget voor het boekjaar 2018 
 5. Praktische invulling van het project sociale kruidenier: goedkeuring draaiboek
 6. Principiële beslissing om aan te sluiten bij een nog op te richten eerstelijnszone hulpverlening Oostende - Bredene 
 7. Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Verlenging opnemingsperiode, verhoging leningsbedrag en vastleggen forward-rentevoeten
 8. Huren van het pand gelegen Duinenstraat 108 te Bredene
 9. Kennisneming van de notulen van de zittingen van de algemene vergadering SVK d.d. 15/06/2017 en 10/10/2017 en de raad van beheer SVK d.d. 14/09/2017.
 10. Indexatie van de dagprijzen van het WZC Jacky Maes en het serviceflatcomplex Duinenzichterf per 01/01/2018
 11. Uitrustingswerken sociale kruidenier 
 12. Schade aanrijding paal sociaal huis: aanvaarding schadevergoeding
 13. Levering dieet-sondevoeding t.b.v. de residenten van het WZC Jacky Maes voor de periode 01/01/2018 - 31/12/2018. Goedkeuring gunning
 14. Aankoop softwaremodule met onderhoud "Beheer GPMI"
 15. Verlenging onderhoudscontract kledijautomaat WZC Jacky Maes
 16. Vaststelling van de koffieprijs voor 2018 in het kader van de bruikleenovereenkomst voor de koffietoestellen van Douwe Egberts
 17. Huur op lange termijn (60 maand) van een koelwagen zonder aankoopoptie voor de dienst uitvoer maaltijden. Goedkeuring lastvoorwaarden, kostprijsraming, gunningswijze en uit te nodigen leveranciers 
 18. Halftijdse betrekking als technisch assistent - coördinatie schoonmaak (D1-D3) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie en -procedure)
 19. Voltijdse betrekking als gegradueerd verpleegkundige - vlinderploeg (C3-C4) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit en aanwerving uit de wervingsreserve. Voorstel tot organisatie van een selectieprocedure (beslissing wervingsreserve, publicatie, vaststelling van de selectiecommissie en -procedure) 
 20. Kennisgeving nieuwe coördinator ' de sociale springplank : gemeentelijk kinderforum'  
  BESLOTEN ZITTING
 21. Goedkeuren notulen besloten zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25/10/2017 
 22. Goedkeuring herverdeling zorgteams WZC Jacky Maes en beslissing tot voortzetting externe begeleiding lopend verbeteringstraject via aansluiting bij Jobpunt Vlaanderen 
 23. Vervanging van de OCMW-secretaris bij verhindering
 24. Bevorderingsprocedure bachelor in de verpleegkunde (BV1-BV3) - statutair. Afsluiten kandidatenlijst en vaststelling van de selectiecommissie en -procedure
 25. In disponibiliteit stellen van een sanitair helpster in statutair verband wegens ziekte
 26. Vier voltijdse betrekkingen als zorgkundige - vlinderploeg (C1-C2) - contractueel. Kennisneming van de afwezigheid van kandidaturen via interne mobiliteit. Kennisneming van de kandidaturen uit de wervingsreserve en aanstelling

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET