Lijst met beslissingen van de OCMW-raad van 21 december 2017
In bijlage vindt u de de lijst met beslissingen, genomen tijdens de zitting van de OCMW-raad op 21 december 2017
 

lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2017 

    1 Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23/11/2017

    2 Kennisneming van het rapport van Audit Vlaanderen over het instroombeleid en principiële goedkeuring van het actieplan gekoppeld aan deze audit

De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met de acties die zijn opgenomen in de aanbevelingentabel van het rapport. Samengevat kunnen deze acties als volgt worden omschreven: 

  • Concreet verder invullen van het kader interne controle + uitwerken rapportering interne controle
  • Waar nuttig en mogelijk proactief een vervangingspool opbouwen om kortstondige afwezigheden mee op te vangen
  • Moderniseren van de personeelsformatie en deze beter laten aansluiten op de reële werksituatie
  • Moderniseren van de uitgebreide/volwaardige selectieprocedure
  • Regulariseren van de rechtstoestand van personeelsleden die reeds langer dan twee jaar in dienst zijn met contracten van bepaalde duur
  • Met onmiddellijke ingang een wijziging doorvoeren van het instroombeleid, zodat het gemelde probleem van personeelsleden die langer dan twee jaar in dienst zijn met contracten van bepaalde duur niet toeneemt
  • Betere interne trajectopvolging en interne communicatie gedurende lopende instroomprocedures
  • Strikt aanhouden van de maximale tewerkstellingsduur van twee jaar voor personeelsleden die in dienst zijn met contracten van bepaalde duur
  • Aanwenden alle bestaande wettelijke middelen om dubbele loonlast te vermijden bij terugkeer van vervangen titularissen (bv. waar mogelijk via vervangingsovereenkomsten van onbepaalde duur)

    3 Opzegging van de licentie voor de opvolgings-en rapportagetool B&B Cockpit BDO

·         Eind december 2015 werd de applicatie B&B Cockpit van BDO door het OCMW-bestuur aangekocht. Het betrof een eenmalige aankoop van de software met parametrisering door BDO en een jaarlijks te hernieuwen licentiekost ten bedrage van 2.420 EUR per jaar (incl. btw).

·         De tool werd aangekocht met het oog op een opvolging en rapportering van een aantal indicatoren in het kader van organisatiebeheersing en interne controle.

·         De B&B Cockpit is op zich een mooi instrument met interessante functionaliteiten, vooral wat betreft visuele weergave van bepaalde data. Toch is er de vaststelling dat de Cockpit voor wat betreft het OCMW en ruimer ook het lokaal bestuur momenteel niet beantwoordt aan de gestelde noden en verwachtingen.

·         De OCMW-raad beslist om de licentie van de opvolgings-en rapportagetool B&B Cockpit van BDO Management, Guldensporenpark 100 blok K, 9820 Merelbeke definitief op te zeggen per 29/12/2017.

    Aankoop software Socialshop t.b.v. de werking van de sociale kruidenier (kassa, stockbeheer, cliëntenbeheer) en aankoop toebehoren kassawerking

De OCMW- raad beslist om de opdracht aankoop software Socialshop en toebehoren kassa sociale kruidenier goed te keuren en toe te wijzen aan de firma Ytena, Schoolstraat 47, 9040 Sint-Amandsberg, volgens de voorwaarden zoals bepaald in offerte van Ytena d.d. 30/11/2017.

    5 Goedkeuring doelgroep, toeleidingswijze (incl. screeningdocument), winkelbudget en gebruikersreglement sociale kruidenier Bredene 't Groot Verschil

De OCMW-raad keurt volgende goed in functie van de werking van de sociale kruidenier:

·         het gebruikersreglement sociale kruidenier ’t Groot Verschil.

·         de doelgroep van de sociale kruidenier, nl. mensen met een ‘laag beschikbaar inkomen’ die gewoonlijk en bestendig in Bredene verblijven, Bredenaars die zich in een financieel kwetsbare positie bevinden en vluchtelingen zonder papieren die verblijven in Bredene (en waarvoor het OCMW bevoegd is in het kader van dringende medische hulp);

·         het winkelbudget voor klanten van de sociale kruidenier, nl.
 

 

Totaal budget

Betalend aandeel

Gratis aandeel

Aanvrager/alleenstaande

50 EUR

30 EUR

20 EUR

Per gezinslid > 12 jaar

25 EUR

15 EUR

10 EUR

Per gezinslid < 12 jaar

15 EUR

10 EUR

5 EUR

 

  6   Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS

·         na aansluiting bij TMVS kan een breed scala aan diensten en producten worden aangekocht via een zogenaamde inhouse-opdracht. Dit betekent in de praktijk dat Bredene sneller en met minder administratief werk heel wat diensten en producten kan aankopen via TMVS

·         daarnaast kunnen we via TMVS ook op maat allerhande technische projectondersteuning vragen.

·         De OCMW-raad beslist om het OCMW Bredene toe te laten treden tot de dienstverlenende vereniging TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en dit met ingang vanaf het moment van de definitieve oprichting van TMVS.

·         Dit akkoord tot toetreding houdt onder meer ook de aankoop in van 5 A-aandelen met een nominale waarde van 1.000 EUR, waarvan minimaal een vierde wordt volgestort op het moment van hun uitgifte.

 

  7   Toewijzen opdracht aan Jobpunt Vlaanderen voor begeleiding management WZC Jacky Maes en project kleinschalig wonen

·         De OCMW-raad wijst de opdracht voor externe begeleiding van het management van het WZC Jacky Maes en externe begeleiding van het project kleinschalig wonen binnen het WZC Jacky Maes toe aan Jobpunt Vlaanderen, Technologieaan 11, 3001 Heverlee. Het OCMW-bestuur Bredene kan als vennoot van Jobpunt Vlaanderen gebruik maken van raamcontracten die Jobpunt Vlaanderen hiervoor middels een Europese overheidsopdracht heeft afgesloten met diverse dienstverleners.

·         Voor de uitvoering van deze opdracht dient Jobpunt Vlaanderen zich te baseren op het projectvoorstel dat hiervoor werd opgemaakt door de firma BDO Management Advisory, Louizalaan 320, 1050 Brussel (projectvoorstel BDO d.d. 23/11/2017 betreffende “begeleiding management WZC Jacky Maes en project kleinschalig wonen”). Dit projectvoorstel maakt integrerend deel uit van dit besluit.

8    Kennisneming van de notulen van de zitting van de raad van beheer SVK d.d. 26/10/2017

9    Woonzorgcampus Jacky Maes: nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum. Stand van zaken subsidiebelofte

De OCMW-raad neemt kennis van het schrijven d.d. 23/11/2017 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tot goedkeuring van het masterplan en het geven van een subsidiebelofte voor het project: nieuwbouw van een lokaal dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum te Bredene.

10    Gezamenlijk aankoop kantoormateriaal door gemeente Bredene, OCMW Bredene en AGB voor de periode 01/01/2018-31/12/2019. Kennisneming
   

 11   Hervaststelling kaart en verkoopprijzen toegepast in café Paris van het WZC Jacky Maes met ingang van 01/01/2018

 12   Aankoop met onderhoud van de software "stavingsdocumenten" binnen New Horizon en aanpassing SQL

 De OCMW-raad keurt de offerte 2016/2168 van de firma Cevi nv, Bisdomplein 3, 9000 Gent goed voor het éénmalig bedrag van 6.838,64 EUR (incl. 21% btw) en het jaarlijks onderhoud van 351,40 EUR (incl. 21% btw) bestaande uit volgende onderdelen:

·         Aankoop met jaarlijks onderhoud van de functie stavingsdocumenten binnen het programma New Horizon;

·         Bestaande SQL op de server aanpassen en uitbreiden zodat er ongelimiteerd documenten kunnen worden gekoppeld aan cliëntendossiers binnen New Horizon.

  13  Huur op lange termijn (60 maand) van een koelwagen zonder aankoopoptie voor de dienst uitvoer maaltijden. Goedkeuring gunning

De OCMW-raad wijst de opdracht “Huur op lange termijn (60 maand) van een koelwagen zonder aankoopoptie voor de dienst uitvoer maaltijden” toe aan Belfius Auto Lease Nv, Rogierplein 11 te 1210 Brussel voor de prijs van 518,52 EUR (incl. btw)/maand of 31.111,20 EUR (incl. btw)/60 maanden

 14   Wijziging van de rechtspositieregeling (valoriseren diensten zorgkundige)

 15   Hervaststelling van het huishoudelijk reglement van de lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (LOI) van het OCMW Bredene

16    Engagementsverklaring inzake projectaanvraag uitbreidingsmiddelen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 'Collectief jeugdhulp Noord- West- Vlaanderen'

•    Het jeugdhulplandschap in Vlaanderen is heel divers. Het omvat een breed aanbod aan intensieve en minder intensieve hulpvormen, al dan niet rechtstreeks toegankelijk.

•    Bedoeling is om de krachten te bundelen en een effect te genereren in de ruime regio door een samenwerkingsconcept uit te werken en de visie één gezin één plan te onderschrijven.

•    De partners in dit samenwerkingsverband zijn alle aanbieders van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in de regio Brugge – Oostende (17 gemeenten), met een focusregio bestaande uit de 2 centrumsteden Brugge en Oostende enerzijds en de aaneengeschakelde kustgemeenten van de Oostkust (Blankenberge, Knokke-Heist, De Haan), samen met Bredene. Vanuit de kansarmoede-atlas 2017 wordt immers vastgesteld dat in deze regio sprake is van een grote culturele diversiteit, verhoogde kansarmoede, verhoogde kans op kwetsbare jongeren en kwetsbare buurten.

•    Met de ondertekening van de engagementsverklaring verklaart de organisatie zich akkoord met het collectief (het samenwerkingsverband), de kernpartner, het werkingsgebied, de visie, de doelstellingen, de beoogde uitbreiding en de gewenste startdatum van het initiatief zoals beschreven in het aanvraagdossier.

De OCMW-raad beslist om de engagementsverklaring ‘Collectief jeugdhulp Noord- West- Vlaanderen’ te ondertekenen

17    Aanpassing interne afsprakennota wzc Jacky Maes

De OCMW-raad keurt de aanpassingen van de interne afsprakennota van het woonzorgcentrum Jacky Maes goed

In het rusthuis wordt met betrekking tot de opname volgende voorrangsregeling gerespecteerd:

1)inwoners van de gemeente:

Kandidaat bewoners met een zorgprofiel O en A, kunnen enkel terecht in het project kleinschalig wonen.

2) niet inwoners van de gemeente Bredene:

Kandidaat bewoners met een zorgprofiel O en A, kunnen enkel terecht in het project kleinschalig wonen.

18    Reprografierechten 2017. Goedkeuring addendum

•    De OCMW-raad is in de zitting d.d. 29/03/2007 overgegaan tot de goedkeuring van de overeenkomst met Reprobel tot de inning van de reprografierechten. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd onder dezelfde voorwaarden voor de duur van één jaar behoudens opzegging van de overeenkomst.

De OCMW-raad keurt het addendum bij de lopende overeenkomst tussen Reprobel en OCMW Bredene betreft de reprogafievergoeding en wettelijke uitgeversvergoeding goed. Het addendum heeft als voorwerp de berekening en de betaling van de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding verschuldigd voor het referentiejaar 2017.

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET