Lijst met beslissingen, genomen door de OCMW-raad op 27/03/2018
In bijlage vindt u de lijst met beslissingen genomen door de OCMW-raad tijdens de zitting van 27 maart 2018.
 

 

1.     Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn van 22/02/2018
 

2.     Goedkeuring overeenkomst Koning Boudewijnstichting in het kader van de toekenning van financiële steun aan het project sociaal aan de slag met voedseloverschotten Bredene via de projectoproep Foodloose van het Streekfonds West- Vlaanderen

Het project Foodloose bood in het najaar 2017 financiële steun aan een beperkt aantal initiatieven in West- Vlaanderen die

 • netwerken oprichten of versterken om volgende te organiseren:
  • efficiënter en kostenbesparende voedselbedeling
  • verwerking van voedseloverschotten
 • partnerschappen onderhouden of samenwerken met de sociale economie en/of maatwerkbedrijven en voedselverdeelorganisaties in functie van het verwerken van overschotten, logistiek en verdeling
Om de financiële steun te verkrijgen vanuit de projectoproep Foodloose van het Streekfonds West- Vlaanderen en de provincie West- Vlaanderen, diende het OCMW van Bredene een overeenkomst te ondertekenen met de koning Boudewijnstichting.

 
3.    Goedkeuring overeenkomst in het kader van de toekenning van financiële middelen aan de cel tewerkstelling (TWE) van de sociale dienst via de projectoproep d.d. 23/11/2017 van Streekoverleg Kust
 
De OCMW-raad beslist om de overeenkomst met Streekoverleg Kust (dewelke integrerend deel uitmaakt van deze beslissing) goed te keuren in het kader van het verkrijgen van de toegekende financiële steun vanuit de projectoproep lokale besturen.
 
4.    Principiële goedkeuring inzet van interimpersoneel
 
De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met de mogelijke inzet van interim-personeel binnen het OCMW-bestuur, dit via Poolstok (het vroegere Jobpunt Vlaanderen).
Deze mogelijke inzet van interim-personeel zal steeds geval per geval moeten worden beoordeeld en richt zich in ieder geval prioritair op de knelpuntberoepen in het WZC Jacky Maes en inzonderheid om de periodes te overbruggen tijdens dewelke de reguliere selectieprocedures worden gevoerd.
 
5.    Kennisneming van de notulen van de zitting van de raad van beheer SVK d.d. 16/11/2017
 

6.    Verbouwing badkamer Spaarzaamheidsstraat 33 - Bredene.

 

 • De dienst stelt voor, gezien de financiële impact van de verbouwing, niet in te gaan op de vraag tot plaatsing van een bad. Bovendien is bij personen met beperkte mobiliteit de toegankelijkheid tot een douchecel beter dan bij een bad.
 • Er wordt niet ingegaan op de vraag van het SVK Bredene-Oostende om, ter vervanging van de bestaande douchecel, een bad te plaatsen in het pand gelegen te Bredene, Spaarzaamheidsstraat 33.

 

7.    Lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Bevestiging beslissing tot het vastleggen forward-rentevoet 3de schijf lening.

Wordt bevestigd, de beslissing d.d. 28/02/2018 van de OCMW-voorzitter waarbij bij Belfius een forward fixing vanaf 20/12/2019 tot eindvervaldag wordt vastgelegd voor een nog op te nemen krediet, ten bedrage van 9.000.000,00 EUR, met volgende kenmerken:

 • notioneel bedrag op startdatum forward: 9.000.000,00 EUR
 • startdatum forward : 20/12/2019
 • looptijd forward: tot eindvervaldag van het krediet
 • eindvervaldag krediet: 20/12/2049

 

 • aflossing structuur:       

maandelijkse progressieve kapitaalsaflossingen op elke 20ste dag van de maand

eerste kapitaalsaflossing op 20/01/2020

 

 • interestbetaling:

maandelijkse interestbetalingen op elke 20ste dag van de maand

eerste interestbetaling op 20/01/2020

interestberekeningsbasis: 360 / 360

 
 • niveau forwardrentevoet vanaf 20/12/2019 tot eindvervaldag (incl. kredietmarge): 2,989%.

 De consolidatie zal gebeuren voor het volledige kredietbedrag van 9.000.000 EUR onafhankelijk van het bedrag aan betaalde facturen op het ogenblik van consolidatie en ongeacht de evolutie van de werken en de uiteindelijke bouwkost. De consolidatiedatum en het bedrag liggen vast en kunnen niet meer aangepast worden eens de forward is afgesloten.

De gelden kunnen enkel gebruikt worden voor de verwezenlijking van het project.

Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van het krediet wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies.

       8.    Kennisneming van de vaststellingen van de Gouverneur betreffende het budget 2018 en aanpassing van het meerjarenplan.

 
De OCMW-raad neemt kennis van de brief d.d. 21/12/2017 van de gouverneur betreffende het budget 2018 en de aanpassing van het meerjarenplan.

      9.    Beëindiging gebruiksovereenkomst voor een lokaal in het Sociaal Huis op naam van PWA Bredene
 
 •  Sedert 01/06/2017 wordt aan het PWA Bredene, een bureel, gelegen op het gelijkvloers van het Sociaal Huis, in huur gegeven met de ter beschikkingsstelling van een telefoon- en internetaansluiting, fotokopie- en faxapparaat.
 • Op 22/12/2017 ontving ons bestuur de vraag van het PWA Bredene om de huur te verbreken vanaf 01/04/2018 gezien de stopzetting van de PWA-werking.

       10. Delegatie aan het vast bureau van het budgethouderschap met betrekking tot het budget "diversen" en "onvoorzienigheden" van het project "bouw WZC Jacky Maes"

 Binnen het totaalbudget “bouw WZC Jacky Maes” werden o.a. volgende deelbudgetten voorzien (alle prijzen excl. BTW):

diversen (onderzoeken, nutsaansluitingen , …)         187.558,85 EUR

onvoorzienigheden                                                  460.213,31 EUR.

De opvolging van de werken tot bouw van de woonzorgcampus “Jacky Maes” worden opgevolgd in een wekelijkse werfvergadering op donderdag.

Tijdens het bouwproces is er een reële kans dat beslissingen dienen getroffen te worden met betrekking tot extra werken waarvan de uitvoering niet kan uitgesteld worden tot na de eerstvolgende zitting van de OCMW-raad.

In uitvoering van het OCMW-decreet kan de raad voor maatschappelijk welzijn het budgethouderschap met betrekking tot bepaalde budgetten betreffende projecten delegeren aan o.a. het vast bureau, dat dan verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.

Het vast bureau heeft in zitting d.d. 07/03/2018 beslist de OCMW-raad voor te stellen het budgethouderschap over voornoemde budgetten te delegeren.

      11. Herziening bruikleenovereenkomst koffietoestellen Douwe Egberts
 
 • Het OCMW Bredene heeft momenteel een bruikleenovereenkomst met de firma Douwe Egberts Professional Belgium & Luxembourg bvba waarbij 9 koffietoestellen voor een totale waarde van 21.152 EUR ter beschikking worden gesteld in het WZC Jacky Maes, in het sociaal huis en in het serviceflatcomplex Duinenzichterf.
 • In het draaiboek “’t Groot verschil” wordt voorop gesteld dat de sociale kruidenier eveneens een ontmoetingsplaats is voor mensen in armoede. Er wordt voorgesteld om een koffietoestel te voorzien zodat de sociale kruidenier een plek wordt waar mensen bij een tas koffie op adem kunnen komen en een luisterend oor vinden. Dit toestel kan eveneens worden voorzien door de firma Douwe Egberts Professional Belgium & Luxembourg en worden geïntegreerd in de bruikleenovereenkomst.
 • De toestellen die momenteel ter beschikking worden gesteld door Douwe Egberts Professional Belgium & Luxembourg bvba vertonen door ouderdom en slijtage veel technische storingen. De firma biedt de kosteloze service aan om alle ter beschikking gestelde toestellen te vervangen door de nieuwe modellen.
De OCMW-raad keurt de herziening van de bruikleenovereenkomst met de firma Douwe Egberts Professional Belgium & Luxembourg voor de 10 koffietoestellen gelokaliseerd in het WZC Jacky Maes, het sociaal huis, het serviceflatcomplex Duinenzichterf en de sociale kruidenier goed. De bruikleenovereenkomst maakt integrerend deel uit van deze beslissing.
       
      12. Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2017
 
 • De erkende instellingen voor schuldbemiddeling dienen, in het kader van hun erkenning, jaarlijks een jaarverslag op te maken bestemd voor de Vlaamse overheid
 • In zitting van 07/02/2018 heeft het vast bureau beslist de OCMW-raad voor te stellen om het jaarverslag schuldbemiddeling dienstjaar 2017 goed te keuren.

 

       13. Kennisneming beslissing van het college Burgemeester en Schepenen betreffende toelating tot voorzien van 20-beurtenkaarten voor gebruik zwembad voor kansengroepen en terugbetaling inschrijvingsgeld deelname aan sportieve manifestaties en/of lidgeld voor sportverenigingen.
 
 De OCMW-raad neemt kennis van de beslissingen genomen door het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 15/01/2018 waarbij toelating wordt gegeven aan het OCMW Bredene om 20-beurtenkaarten aan kansengroepen uit te delen voor het gebruik van het zwembad en een tussenkomst van 2.000 EUR wordt voorzien voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor deelname aan sportieve manifestaties en/of het lidgeld voor sportverenigingen met inbegrip van de noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.
      14. Aanpassing jaarprogramma dienst animatie
 
 • het jaarprogramma van de dienst animatie werd in de OCMW-raad van 31/1/2018 vastgesteld.
 • in dit programma was er een rommelmarkt voorzien in de maand juli
 • de verbouwingswerken aan het WZC en de beperktere ruimte rond het WZC laten uit veiligheidsoverweging geen grote buitenactiviteiten op het domein toe.
 De OCMW-raad beslist om de rommelmarkt te schrappen van het jaarprogramma van de dienst animatie.
      
      15. Aanpassing dranken en ijscrèmekaart Café Paris
 
 • Om de werking van Café Paris te vereenvoudigen wordt er voorgesteld om de kaart enigszins aan te passen zodat de arbeidsintensiviteit afneemt en de werkbaarheid makkelijker wordt.
 • Door het werken met kant en klare bereidingen kunnen we een oplossing aanreiken.
 • Wafels en taart worden geschrapt en schepijs wordt vervangen door ijs in potjes tegen een lagere prijs.
 
      16. Kennisname van het verslag van het bedrijfsbezoek van Spmt-arista op 07/09/2017 aan het woonzorgcentrum en aan het sociaal huis

 De OCMW-raad neemt kennis van het verslag opgemaakt door SPMT-Arista, aangevuld met de reeds genomen maatregelen als gevolg van het bedrijfsbezoek aan het woonzorgcentrum Jacky Maes en aan het sociaal huis op 07/09/2017.

 

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET