Lijst beslissingen OCMW- raad van 31 januari 2018
In bijlage vindt u de lijst met beslissingen van de OCMW- raad van 31 januari 2018.
  

 Lijst beslissingen raad maatschappelijk welzijn 31/01/2018

 1 - Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn van 21/12/2017

 2 - Kennisneming rapport gebruikersenquête dienst maaltijden aan huis najaar 2017

In de periode oktober – november 2017 werd aan alle gebruikers van de dienst maaltijdbedeling een gebruikersenquête bezorgd. Deze enquête was niet anoniem en polste naar de algemene tevredenheid betreffende de dienstverlening van de maaltijden aan huis en specifiek naar de kwaliteit van de maaltijden (algemeen, uitzicht, smaak en portie) en de levering.

  • Algemeen stellen we vast dat de klanten heel tevreden zijn over de dienstverlening, de smaak, de presentatie alsook de portionering van de maaltijden.

 3 - Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2018 tot en met 30/06/2022. Gunning.

In zitting d.d. 20/09/2017 is de OCMW-raad overgegaan tot het vaststellen van de lastvoorwaarden, de kostenprijsraming, de gunningswijze en de uit te nodigen leveranciers voor de opdracht van diensten “Huur en onderhoud arbeidskledij, plat linnen en onderhoud van persoonlijk linnen voor de periode 01/07/2018 t.e.m. 30/06/2022”.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 272.177,92 EUR (incl.btw).
De opdracht heeft een duur van 48 maanden.

  • Het vast bureau heeft in zitting d.d. 10/01/2018 beslist aan de OCMW-raad voor te stellen om de opdracht toe te wijzen aan de economisch meest voordelige bieder, rekening houdend met de gunningscriteria:
  • CleanLease NV, Vullaertstraat 73, 8730 Oedelem

 4 - Vraag tot het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en CAW Noord- West- Vlaanderen in het kader van crisishulp

Het OCMW Bredene heeft op heden één noodwoning die hoofdzakelijk wordt gebruikt bij uitzonderlijke omstandigheden zoals woningbrand, uithuiszettingen, intra-familiaal geweld en dergelijke. Door het samenwerkingsverband te ondertekenen komt deze vorm van hulpverlening grotendeels in het gedrang waardoor bij crisissituaties onze diensten niet zullen kunnen terugvallen op de noodwoning.

  • De OCMW- raad besliste om niet in te gaan op de vraag van het CAW Noord-West-Vlaanderen om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van crisishulp te ondertekenen.

 5 - Goedkeuring jaarprogramma 2018 dienst animatie

 6 - Kennisname van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 2017 houdende de bepaling van de normen en aanmeldingsprocedure voor het verblijf van zelfredzame personen in een woonzorgcentrum buiten de erkende capaciteit

  • Een woonzorgcentrum kan buiten zijn erkende capaciteit de volgende personen van wie het zelfzorgvermogen niet is aangetast opnemen in een tweepersoonskamer:

- een persoon die bij opname van de gebruiker in het woonzorgcentrum gehuwd of wettelijk samenwonend is met de gebruiker

- een persoon die gedurende zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de opname van de gebruiker in het woonzorgcentrum feitelijk samenwonend was met deze gebruiker.

  • Deze persoon (verder partner genoemd) kan uitzonderlijk gebruik maken van de ouderenzorg zoals de gebruikelijk gezins -en huishoudelijke zorg, de hygiënische en verpleegkundige zorg, de reactivering en psychosociale ondersteuning.
  • De partner kan kosteloos gebruik maken van animatie en sociale netwerkvoming.
  • Deze partner wordt bij voorrang opgenomen binnen de erkende capaciteit van het woonzorgcentrum wanneer zijn zelfzorgvermogen tijdens de opname is aangetast.
  • Deze partner kan, op zijn verzoek, gedurende minstens zes maanden na het overlijden van de gebruiker, buiten de erkende capaciteit opgenomen blijven in het woonzorgcentrum.

 

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET