LIJST MET BESLISSINGEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 31 MEI 2018
In de bijlage vindt u de lijst met beslissingen, genomen tijdens de zitting van de OCMW-raad op 31 mei 2018.
     

Lijst beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 31 mei 2018.

SECRETARIAAT

1.    Goedkeuren notulen openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26/04/2018

BELEIDSONDERSTEUNING

2.    Principiële goedkeuring budgetwijziging in het kader van het toewijzen van een opdracht aan Poolstok voor begeleiding management WZC Jacky Maes en opmaak nieuw zorgstrategisch plan

De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met een budgetwijziging om de nodige kredieten te voorzien voor de uitvoering van de opdracht aan Poolstok, Technologielaan 11, 3001 Heverlee om ondersteunend interim-management te voorzien binnen het WZC Jacky Maes. Deze opdracht werd onder opschortende voorwaarde gegeven aan Poolstok door het vast bureau in zitting van 08/05/2018. (beslissing van het vast bureau d.d. 08/05/2018 houdende toewijzen opdracht aan Poolstok voor begeleiding management WZC Jacky Maes en opmaak nieuw zorgstrategisch plan).

3.   Vaststellen van addendum bij de beheersovereenkomst "Samenwerking gemeente & OCMW m.b.t. bepaalde gemeenschappelijke ondersteunende diensten": Decretale graden (en meer in het bijzonder het opzetten van kruiselingse delegatiemogelijkheden)

Het addendum omschrijft meer bepaald dat personeelsleden van het gemeentebestuur (zoals bv. de adjunct-algemeen directeur) voortaan bepaalde formele bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen opnemen binnen het OCMW-bestuur en vice versa. Aansluitend houdt dit ook in dat de directeurs personeelsleden kunnen aanduiden die hen in beide rechtspersonen tegelijk kunnen vervangen bij afwezigheid of verhindering.

OCMW-SECRETARIS

4.    Algemene vergadering van TMVS op 20/06/2018 - goedkeuring agenda en agendapunten

 Artikel 1

De OCMW-raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv d.d. 20/06/2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

Verslag van de raad van bestuur

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017

Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)

Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)

In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers

Statutaire benoemingen

Varia en mededelingen.

Artikel 2

De OCMW-raad beslist Jacques Deroo, OCMW-voorzitter, te gelasten met de uitvoering van dit besluit en bezorgt onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

FINANCIËLE DIENST

5.    Schade tablet Microsoft Surface. Aanvaarding schadevergoeding

6.    Schade tablet Microsoft Surface 2016. Aanvaarding schadevergoeding

7.   Aankoop module Kassa en koppeling PAL-RRIP voor het boekhoudsysteem Foxtrot

Naar aanleiding van de integratie van de financiële diensten van de gemeente Bredene en het OCMW Bredene is het aangewezen gebruik te maken van dezelfde modules binnen het boekhoudkundig systeem.

Het boekhoudkundig systeem van het OCMW Bredene kan worden uitgebreid met volgende modules:

?          Module Kassa: kassasysteem voor verkoop van goederen en diensten met een geïntegreerd voorraadsysteem binnen het boekhouding Foxtrot;

?          Link PAL-RRIP: deze link laat toe correcte adresgegevens en rijksregisternummers op te vragen die opgenomen zijn in het Belgisch Rijksregister.

Het nieuwe kassasysteem zal worden integreerd in café Paris en aan het onthaal van het sociaal huis zodat de verkopen onmiddellijk kunnen worden geregistreerd en verwerkt in de boekhouding.

De link PAL-RRIP is noodzakelijk voor een correcte registratie van de klanten binnen het boekhoudsysteem Foxtrot.

Artikel 1

De OCMW raad beslist om de module Kassa en de link PAL-RRIP van de firma firma Cipal Schaubroeck nv, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth aan te kopen voor het boekhoudsysteem Foxtrot van het OCMW Bredene.

Artikel 2

De OCMW-raad verleent de goedkeuring aan de offerte CS003047 en offerte CS003046 d.d. 27/04/2018 voor:

•          De link PAL-RRIP voor de éénmalige kost van 2.268,40 EUR incl. btw en de maandelijkse kost van 62,81 EUR incl. btw;

•          De module CSkassa voor de éénmalige kost van 2.731,05 EUR incl. btw en de maandelijkse kost van 52,01 EUR incl. btw op basis van 3 gebruikerslicenties.

 

 

 

CONTACT

OCMW BREDENE

INTRANET