VISIE
Waar wij naar streven

Door een doelmatige inzet van middelen en een transparante manier van handelen wil het OCMW Bredene in samenwerking met de gemeente het welzijn van de Bredense bevolking verhogen door een dienstenpakket uit te werken op maat van gezinnen, senioren, allochtonen, personen met een fysieke of mentale beperking, kinderen en jongeren.

Personen en gezinnen die zich door ziekte, handicap, leeftijd, taalbarrières, schuldenoverlast, enz. moeilijk kunnen redden in de maatschappij, kunnen zich mede door de inspanningen van het lokaal bestuur toch emanciperen en integreren in het maatschappelijk leven.

Het beoogde welzijnsbeleid richt zich echter tot alle inwoners van de gemeente en wil op een geïntegreerde en professionele doch laagdrempelige wijze de noden met betrekking tot sociaal en maatschappelijk werk bewaken. Dit gaat voor het OCMW Bredene steeds gepaard met een continue afstemming op nieuwe en evoluerende noden en behoeften van de bevolking.

Het OCMW richt zich met verhoogde aandacht tot twee grote groepen, nl. de individuele hulpvragers en de ouderen. Voor hulpvragers die zich omwille van omstandigheden niet kunnen redden in de maatschappij wil het OCMW een maximale emancipatie en integratie beogen. Het uitgangspunt voor de doelgroep ouderen bestaat erin om de levenskwaliteit binnen de thuissituatie zo groot mogelijk te maken of te houden. Waar absoluut noodzakelijk, moet een naadloze overgang naar gespecialiseerde instellingen worden betracht.

Er wordt tevens ingezet op een beleid bestaande uit een curatief en preventief luik. Het curatieve luik beoogt een geïntegreerde sociale dienstverlening, het preventieve luik vertegenwoordigt het anticiperen op noden en hulpvragen door als OCMW de vinger aan de maatschappelijke pols te houden. We dienen immers de nodige voorwaarden te creëren om de sociale grondrechten voor elke inwoner te maximaliseren.

Het OCMW wenst een open en gastvrij sociaal huis te vertegenwoordigen waarbij het OCMW zich ook weet te profileren als een aantrekkelijke werkgever waarbij de kwaliteiten van de medewerkers centraal staan in optimale werkomstandigheden.


CONTACT

OCMW BREDENE

FOTOGALERIJ

OCMW Bredene


bekijk alle foto's

INTRANET